Tin tức
LỊCH THI VÒNG 1 & DANH SÁCH CUỘC THI PIANO NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
PIANO NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI VÒNG 1 CUỘC THI PIANO NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 2019

STT

BẢNG THI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Bảng B - từ Số báo danh từ B01 đến B36

Sáng ngày

27/6/2019

Nhà hát thực hành - Tầng 1 nhà D

2

Bảng B - từ Số báo danh từ B37 đến B76

Chiều ngày

27/6/2019

Nhà hát thực hành - Tầng 1 nhà D

3

Bảng C

Sáng ngày

28/6/2019

Nhà hát thực hành - Tầng 1 nhà D

4

Bảng D

Chiều ngày

28/6/2019

Nhà hát thực hành - Tầng 1 nhà D

 * Thời gian phát phiếu dự thi : ngày 15/6/2019

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ CUỘC THI PIANO NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 2019

BẢNG A

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

SỐ BÁO DANH

1

Cao Thái

An

6/20/2011

Nữ

A01

2

Nguyễn Cát Tường

An

4/29/2013

Nữ

A02

3

Phùng Gia

An

2/9/2011

Nam

A03

4

Bùi Hoàng Bảo

Anh

9/29/2011

Nữ

A04

5

Trần Nguyễn Hà

Anh

12/27/2012

Nữ

A05

6

Phạm Hà

Anh

3/6/2013

Nữ

A06

7

Trịnh Gia

Bách

9/24/2011

Nam

A07

8

Nguyễn Thanh

Bình

3/30/2011

Nam

A08

9

Phạm Nguyễn Bảo

Chân

7/10/2012

Nữ

A09

10

Ngô Bảo

Châu

1/14/2013

Nam

A10

11

Giang Khánh

Chi

12/10/2011

Nữ

A11

12

An Chí

Dũng

3/27/2012

Nam

A12

13

Phạm Hoàng

Dương

2/19/2012

Nam

A13

14

Nguyễn Linh

Đan

5/15/2013

Nữ

A14

15

Nguyễn Phát

Đạt

1/2/2011

Nam

A15

16

Phạm Anh

Đức

4/21/2012

Nam

A16

17

Hoàng Bảo

Giang

5/27/2011

Nữ

A17

18

Nguyễn Vũ Minh

Giang

8/11/2012

Nữ

A18

19

Phan Châu

Giang

8/6/2012

Nữ

A19

20

Trần Thủy

Giang

2/26/2012

Nữ

A20

21

Nguyễn Ngọc

5/31/2011

Nữ

A21

22

Phạm Ngọc

11/6/2015

Nữ

A22

23

Trần Thư

11/1/2011

Nữ

A23

24

Hoàng Bảo

Hân

4/18/2012

Nữ

A24

25

Đặng Trần Gia

Huy

5/28/2011

Nam

A25

26

Nguyễn Gia

Huy

3/31/2011

Nam

A26

27

Trần Mạnh

Khang

4/1/2011

Nam

A27

28

Đinh An

Khanh

5/16/2012

Nữ

A28

29

Nguyễn Ngọc Bảo

Khánh

4/4/2011

Nữ

A29

30

Trần Bảo

Lam

12/12/2012

Nữ

A30

31

Nguyễn Ngọc Trúc

Lâm

7/1/2011

Nữ

A31

32

Đỗ Thùy

Linh

3/18/2012

Nữ

A32

33

Thẩm Hà

Linh

10/23/2011

Nữ

A33

34

Vũ Phạm Bảo

Linh

10/24/2011

Nữ

A34

35

Nguyễn Phương

Mai

10/7/2011

Nữ

A35

36

Bùi Nhật

Minh

1/1/2012

Nam

A36

37

Đặng Nhật

Minh

12/16/2012

Nam

A37

38

Trần Nguyễn Nhật

Minh

6/11/2011

Nam

A38

39

Trịnh Nguyễn Hải

Minh

6/3/2012

Nam

A39

40

Nguyễn Gia Hà

My

4/25/2012

Nữ

A40

41

Đỗ Khánh

Nam

4/12/2011

Nam

A41

42

Vũ Bảo

Nam

10/24/2011

Nam

A42

43

Nguyễn Bảo

Ngân

10/4/2013

Nữ

A43

44

Nguyễn Phương

Ngân

12/11/2012

Nữ

A44

45

Hoàng Tuấn

Nguyên

11/3/2012

Nam

A45

46

Ngô Thảo

Nguyên

9/5/2011

Nữ

A46

47

Nguyễn Thảo

Nhi

2/25/2012

Nữ

A47

48

Nguyễn Quế

Như

3/21/2011

Nữ

A48

49

Trương An

Như

8/27/2013

Nữ

A49

50

Trịnh Thiên

Phúc

8/17/2012

Nam

A50

51

Nguyễn Minh

Phương

10/14/2012

Nữ

A51

52

Trần Thục

Quyên

5/4/2013

Nữ

A52

53

Nguyễn Trần Hà

Thu

4/1/2011

Nữ

A53

54

Hoàng Thu

Thủy

8/1/2012

Nữ

A54

55

Võ Thu

Trang

9/6/2011

Nữ

A55

56

Minh

 Tùng

4/14/2011

Nam

A56

57

Nguyễn Sơn

Tùng

11/1/2013

Nam

A57

58

Nguyễn Nhã

Uyên

10/5/2012

Nữ

A58

59

Nguyễn Trần Bá

Vinh

12/19/2012

Nam

A59

60

Đào Khánh

Vy

8/16/2012

Nữ

A60

61

Phạm Thị Hoàng

Yến

9/5/2012

Nữ

A61

62

Vũ Khánh

Vân

7/5/2012

Nữ

A62

63

Nguyễn Hà

Nhung

 

Nữ

A63

 

BẢNG B

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

SỐ BÁO DANH

1

Trịnh Minh

Anh

4/12/2010

Nữ

B01

2

Trần Đức

Anh

2/1/2010

Nam

B02

3

Bùi Nguyễn Hà

Anh

10/20/2009

Nữ

B03

4

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

1/23/2009

Nữ

B04

5

Hồ Mai

Anh

11/13/2009

Nữ

B05

6

Phạm Minh

Anh

3/1/2008

Nữ

B06

7

Trần Minh

Anh

3/22/2010

Nữ

B07

8

Trần Phúc

Anh

1/28/2010

Nam

B08

9

Vương Hà

Chi

3/22/2019

Nữ

B09

10

Hoàng Lê Quỳnh

Chi

3/15/2009

Nữ

B10

11

Nguyễn Linh

Chi

12/25/2010

Nữ

B11

12

Nguyễn Hà Khánh

Chi

3/26/2008

Nữ

B12

13

Đào Khánh

Chi

3/2/2009

Nữ

B13

14

Kiều Trúc

Chi

12/10/2008

Nữ

B14

15

Phạm Hoàng Yến

Chi

4/29/2008

Nữ

B15

16

Vũ Đức Khánh

Chi

1/15/2009

Nam

B16

17

Phạm Vũ Ngọc

Diệp

9/7/2010

Nữ

B17

18

Nguyễn Thùy

Dương

12/15/2010

Nữ

B18

19

Chử Tiến

Đạt

10/3/2008

Nam

B19

20

Nguyễn Châu

Giang

7/14/2008

Nữ

B20

21

Phạm Vũ Ngọc

10/7/2008

Nữ

B21

22

Phạm Hồng

Hạnh

7/4/2008

Nữ

B22

23

Đặng Vũ

Hiếu

9/1/2008

Nam

B23

24

Lê Duy

Hiểu

8/7/2008

Nam

B24

25

Trần Nguyễn Chúc 

Khanh

5/29/2008

Nữ

B25

26

Đào Duy

Khánh

5/18/2008

Nam

B26

27

Vũ Anh

Khoa

10/19/2010

Nam

B27

28

Bùi Đăng

Khôi

12/7/2009

Nam

B28

29

Nguyễn Đăng

Khôi

4/2/2008

Nam

B29

30

Tôn Lương Tuệ

Lâm

11/11/2008

Nữ

B30

31

Nguyễn Khánh

Linh

7/23/2008

Nữ

B31

32

Phạm Hà

Linh

4/10/2009

Nữ

B32

33

Phạm Bảo Ngọc

Linh

8/17/2008

Nữ

B33

34

Đặng Kiều

Linh

10/19/2010

Nữ

B34

35

Nguyễn Hà Nhật

Linh

12/18/2009

Nữ

B35

36

Lê Hải

Long

5/2/2009

Nam

B36

37

Đặng Hà

Ly

3/7/2009

Nữ

B37

38

Hoàng Chi

Mai

9/22/2010

Nữ

B38

39

Nguyễn Phương

Mai

3/21/2009

Nữ

B39

40

Nguyễn Phương

Mai

9/10/2009

Nữ

B40

41

Nguyễn Thế

Minh

9/17/2008

Nam

B41

42

Nguyễn Vũ Hoàng

Minh

8/11/2008

Nam

B42

43

Nguyễn Tuệ 

Minh

7/7/2010

Nữ

B43

44

Trần Quang

Minh

7/11/2010

Nam

B44

45

Nguyễn Ngọc

Minh

3/20/2010

Nữ

B45

46

Nguyễn Hưng

Nam

8/17/2007

Nam

B46

47

Lâm Bảo

Ngọc

1/13/2010

Nữ

B47

48

Lê Như

Ngọc

11/17/2010

Nữ

B48

49

Nguyễn Minh

Ngọc

7/15/2010

Nữ

B49

50

Trịnh Long

Nguyên

2/16/2009

Nam

B50

51

Hoàng Quang

Nguyên

12/16/2007

Nam

B51

52

Nguyễn Phương

Nguyên

11/11/2008

Nữ

B52

53

Hoàng Minh

Nhật

3/10/2008

Nam

B53

54

Nguyễn Thái

Phong

3/22/2008

Nam

B54

55

Đỗ Nguyên

Phú

2/15/2008

Nam

B55

56

Nguyễn Lê Tân

Phúc

10/13/2009

Nam

B56

57

Bùi Thị Diệp

Quỳnh

12/19/2008

Nữ

B57

58

Hoàng Vy

Phương

7/31/2010

Nữ

B58

59

Phạm Hoàng Thái

Sơn

3/3/2009

Nam

B59

60

Trần Vũ Nhật

Thanh

10/14/2009

Nam

B60

61

Nguyễn Vũ Minh

Thanh

1/11/2008

Nữ

B61

62

Vũ Phương

Thảo

9/29/2009

Nữ

B62

63

Vương Hữu

Thông

5/10/2009

Nam

B63

64

Nguyễn Đỗ Anh

Thư

9/3/2009

Nữ

B64

65

Đinh Minh

Thư

11/29/2009

Nữ

B65

66

Lê Khánh

Thy

8/20/2010

Nữ

B66

67

Nguyễn Khánh

Toàn

9/15/2008

Nam

B67

68

Nguyễn Vũ Hương

Trang

2/1/2010

Nữ

B68

69

Nguyễn Mạnh

Trí

12/16/2010

Nam

B69

70

Trần Phan Thanh

Trúc

8/12/2008

Nữ

B70

71

Đinh Phương

Tuyền

10/3/2010

Nữ

B71

72

Trịnh Phương

Uyên

10/21/2010

Nữ

B72

73

Nguyễn Như

Văn

5/4/2009

Nữ

B73

74

Hoàng Anh

10/8/2009

Nam

B74

75

Tạ Anh

7/11/2008

Nam

B75

76

Đỗ Thảo

Vy

8/11/2008

Nữ

B76

 

BẢNG C

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

SỐ BÁO DANH

1

Lê Kỳ

 An

1/14/2006

Nữ

C01

2

Nguyễn Thị Minh

Anh

4/18/2006

Nữ

C02

3

Nguyễn Hà

Anh

3/22/2005

Nữ

C03

4

Nguyễn Mai Nhật

Anh

5/24/2006

Nam

C04

5

Trần Thị Thục

Anh

8/9/2007

Nữ

C05

6

Nguyễn Huy Minh

Bảo

9/29/2007

Nam

C06

7

Đào Lê Bảo

Châu

3/19/2007

Nữ

C07

8

Nguyễn Thị Mai

Chi

8/23/2006

Nữ

C08

9

Trần Mạnh

Dũng

9/15/2006

Nam

C09

10

Trịnh Khánh

1/17/2005

Nữ

C10

11

Nguyễn Ngọc

Hân

4/30/2005

Nữ

C11

12

Bùi Thị Minh

Hiền

9/8/2007

Nữ

C12

13

Hoàng Trần Khánh 

Huyền

7/9/2007

Nữ

C13

14

Dương Nguyễn

Khánh

2/20/2006

Nam

C14

15

Phạm Gia

Khánh

7/2/2007

Nam

C15

16

Nguyễn Phạm Bảo 

Khánh

11/7/2006

Nữ

C16

17

Đỗ Hải

Linh

8/9/2007

Nữ

C17

18

Trương Khánh

Linh

3/10/2006

Nữ

C18

19

Kiều Doãn Ngọc

Mai

10/19/2005

Nữ

C19

20

Nguyễn Phương

Minh

1/9/2007

Nữ

C20

21

Nguyễn Thư

Minh

2/1/2006

Nữ

C21

22

Tạ Quang

Minh

10/11/2005

Nam

C22

23

Đinh Thị Trà

My

9/5/2006

Nữ

C23

24

Nguyễn Ngọc Phú

Mỹ

3/20/2005

Nữ

C24

25

Lê Thị Minh

Nguyệt

3/4/2006

Nữ

C25

26

Lương Huệ

Phương

4/7/2006

Nữ

C26

27

Dương Hồng

Sơn

10/10/2005

Nam

C27

28

Đào Thị Băng

Tâm

12/13/2006

Nữ

C28

29

Nguyễn Trung

Thành

1/16/2006

Nam

C29

30

Trần Hoàng

Thái

10/6/2007

Nam

C30

31

Lê Trần Hoài

Thương

8/29/2005

Nữ

C31

32

Nguyễn Chu Việt

Tiến

10/23/2006

Nam

C32

33

Nguyễn Thanh

Huyền

 

Nữ

C33

 

BẢNG D

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

SỐ BÁO DANH

1

Ngô Phan Thục

Anh

8/6/2003

Nữ

D01

2

Nguyễn Phan Hiền

Chi

10/24/2003

Nữ

D02

3

Đào Hiếu

Hạnh

4/9/2003

Nữ

D03

4

Lê Ngọc

Linh

3/6/2004

Nữ

D04

5

Vũ Nguyễn Hương 

Nhi

10/6/2004

Nữ

D05

6

Tạ Thu

Nga

11/2/2003

Nữ

D06

7

Lê Hoàng

Quân

3/9/2003

Nam

D07

8

Phạm Thúy

Quỳnh

12/15/2002

Nữ

D08

9

Nguyễn Đắc

Thành

6/17/2002

Nam

D09

10

Nguyễn Danh Gia 

Tùng

1/9/2002

Nam

D10

 

Số lượt đọc: 1013 Ngày xuất bản: 09/06/2019 Quay trở lại